Shalong Thai Basil Stir Fry

4.50

Shalong Thai Black Bean Sauce

4.50

Shalong Thai Massaman

4.50

Shalong Thai Oyster Sauce

4.50

Shalong Thai Panang

4.50

Shalong Thai Satay Curry

4.50

Shalong Thai Stir Fry

4.50