Shalong Thai Satay Curry

4.50

Shalong Thai Massaman

4.50

Shalong Thai Panang

4.50

Shalong Thai Stir Fry

4.50

Shalong Thai Basil Stir Fry

4.50

Shalong Thai Satay Curry

4.50

Shalong Thai Massaman

4.50

Shalong Thai Panang

4.50

Shalong Thai Stir Fry

4.50

Shalong Thai Basil Stir Fry

4.50