Shalong Thai Satay Curry

4.50

Shalong Thai Massaman

4.50

Shalong Thai Panang

4.50

Shalong Thai Oyster Sauce

4.50

Shalong Thai Stir Fry

4.50

Shalong Thai Basil Stir Fry

4.50

Shalong Thai Black Bean Sauce

4.50